Dorpskrant

DOARPSKRANTE HASKERHOARNE

De dorpskrant van Haskerhorne verschijnt vijf maal per jaar in een oplage van circa 300 exemplaren. Kopij voor de dorpskrant kan worden ingeleverd bij de redactie:

doarpskrante@hotmail.com.

Redactie
Fenny de Haan, Van Claerbergenstrjitte 24, 8506 BL Haskerhorne (0513-418-358)
Aaltsje van Dijk
Jolanda Hoekstra