Dorpskrant

Doarpskrante april 2020

DOARPSKRANTE HASKERHOARNE

De dorpskrant van Haskerhorne verschijnt vijf maal per jaar in een oplage van circa 300 exemplaren. Kopij voor de dorpskrant kan worden ingeleverd bij de redactie:

doarpskrante@hotmail.com.

Redactie
Fenny de Haan, Van Claerbergenstrjitte 24,
8506 BL Haskerhorne (0513-418-358)
Jolanda Hoekstra
Tinie Semplonius